Ngõ chờ

Tác giả:

Thư hẹn
én đầu mùa mảng hội
Phát vội
nhầm địa chỉ ngã tư
Xêđuxen đèn trắng sáng
Ngõ chờ
Mà biển chỉ đường luống tuổi

*

Em như người đưa thư
Xe khóa nhà anh
Tin xanh nhà xế cửa
Biển khổ bên này
bến độ bên kia
Lá nẩy chìa
chim yếm đỏ
nhạn thia lia
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Ngõ chờ"