Ngoài ba mươi tuổi

Tác giả:

Nằm say, nhựa toả cánh siêu siêu
Giường thấp, nghe trời xuống tịch liêu,
Sự nghiệp, nào đâu? Trưa nắng xế.
Hoa phai thề ước, lá tàn yêu,
Ngoài ba mươi tuổi, duyên còn hết?
Một ván cờ thua, ngả bóng chiều.
Ai khóc đời ai trên bấc lụi?
Đây mùa thu sớm lửa dần thiêu.

Thảo luận cho bài: "Ngoài ba mươi tuổi"