Ngồi lặng yên

Tác giả:

Thư vĩnh ngọ kê thần nhất khiếu,
Liêm thuỳ đáo địa nhân quá thiểu.
Vô phong bán thụ vi vi diêu,
Diệp lý đả trùng xuyên xuất điểu.

Dịch nghĩa

Đọc sánh hồi lâu thì đến lúc gà gáy trưa,
Rèm buông sát đất, bên ngoài ít người qua lại.
Không có gió nên cây chỉ dao động nhè nhẹ,
Con chim bay ra mổ sâu trong lá cây.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Ngồi lặng yên"