Ngồi lâu

Tác giả:

Khinh khinh vân ám độ,
Đạm đạm nguyệt vi quang.
Yên tán văn cầm tĩnh,
Phong điều điểu vận trường.
Đình không giao phục dực,
Tường ảnh vũ sơ lang.
Hứng đáo vong ngôn xứ,
Du nhiên hứng diệc vong.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ngồi lâu"