Ngồi thuyền đụng trời mưa, trách trời

Tác giả:

Một chiếc tròng con đủng đỉnh chơi,
Ông còn mang nước xối vào tôi!
Thánh hiền ba chén con chi thú?
Mây mạng tư bề ngán quá đời!
(1940)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008

Thảo luận cho bài: "Ngồi thuyền đụng trời mưa, trách trời"