Ngồi trong đêm

Tác giả:

ứ bích cùng thanh náo dạ miên,
Ải sàng di hướng khúc lan biên.
Vi phong bất động sương thuỳ địa,
Tà nguyệt vô quang tinh mãn thiên.
Kim cổ nhàn sầu lai tuý hậu,
Thuần lô hương tứ tại thu tiên.
Bạch đầu sở kế duy y thực,
Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên!

 
Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, NXB Văn học, 1965

Thảo luận cho bài: "Ngồi trong đêm"