Ngón chầu

Tác giả:

Có phải rằng ông chẳng học đâu?
Một năm ông học một vài câu
Ví dù vua mở khoa thi trống
“Lạc nhạn”, “xuyên tâm” đủ ngón chầu
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hóa – Thông tin, 1998

Thảo luận cho bài: "Ngón chầu"