Ngụ hứng (Mười hai ngọn núi ngất bên lầu)

Tác giả:

Đột ngột môn tiền thập nhị phong,
Yên hoa liễm khước lộ thu dung.
Ỷ lâu nhất vọng tri sơn ý,
Thời tống thanh lai thiên vạn trùng.

 

Dịch nghĩa

Cao cao trước cửa mười hai ngọn núi
Khói tan hoa rụng rõ vẻ mùa thu
Đứng tựa bên lầu xa trông biết được ý núi
Thường đưa màu xanh từ ngoài muôn nghìn dặm đến trước mắt
Nguồn: Hoàng Việt thi văn tuyển, Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

Thảo luận cho bài: "Ngụ hứng (Mười hai ngọn núi ngất bên lầu)"