Ngủ rừng Lào 1952

Tác giả:

Anh đi Lào Hạ Lào Trung
Anh đi Lào Thượng trập trùng núi cao
Cuộc đời “tình nguyện” gian lao
Đêm nay lại cũng gối đầu cành thông
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Ngủ rừng Lào 1952"