Ngủ rừng

Tác giả:

Rét khuya tràn xuống lũng
Người quắp người lấy hơi
Cởi áo đắp cho súng
Bom đạn ấm hơi người
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Ngủ rừng"