Ngụ ý Tốn Phong ký nhị thủ kỳ 2

Tác giả:

Đường hoa dìu dặt bước đông phong,
Nghĩ kẻ tìm thơm cũng có công.
Lạ mặt dám quen cùng gió nước,
Nặng lòng nên nhẹ đến non sông.
Da trời nắng nhuộm tươi màu biếc,
Phòng gấm trăng in dãi thức hồng.
Ai nhớ lấy cho lòng ấy nhỉ,
Trước năm trăm hẳn nợ chi không ?
寓意巽峰寄二首 – Ngụ ý gửi Tốn Phong thị hai bài.

Thảo luận cho bài: "Ngụ ý Tốn Phong ký nhị thủ kỳ 2"