Ngựa Ông Đã Về

Tác giả:

[ G – 2/4 ]


Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ bổ đề cho ngựa ông ăn

Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong ngựa phi thật nhanh, tên bay nào sánh

Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong ngựa ông lại về, cắt cỏ bổ đề cho ngựa ông ăn

Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong nhong nhong
Nhong nhong ngựa phi nước đại bon trên đường dài

 

Thảo luận cho bài: "Ngựa Ông Đã Về"