Ngược chiều

Tác giả:

Về em dặn rẽ nhớ đường tay phải
Thuận tim xe tay trái phố ngược chiều.

Thảo luận cho bài: "Ngược chiều"