Ngược Lòng

Tác giả:

Cứ ngỡ trả lời một chữ không
Chẳng thương cho biết thế là xong
Ðến khi nghe lá rơi ngoaì cổng
Chợt biết hôm xưa nói ngược lòng

Cứ ngỡ tim chẳng biết bâng khuâng
Ðối đáp như thể đây chẳng cần
Ðến khi mưa đổ, mùa thu tới
Giật mình biết xưa đã ngại ngần

Thảo luận cho bài: "Ngược Lòng"