Người ăn xin

Tác giả:

Cái tử lập trì trù,
Cơ hàn bất cảm hô.
Y khiên song lạp phá,
Mệnh đãi nhất tiền tô.
Trưng liễm thì phương cấp,
Phiêu lưu nhữ hạt cô?
Bất tài diệc nhân dã,
Nhi nữ mạc khiêu du.

Dịch nghĩa

Người ăn xin đứng ngập ngừng
Đói rét chẳng dám lên tiếng
Lê áo chắp bằng hai mê nón rách
Tính mạng đợi một đồng tiền để được sống
Thuế thu đang lúc khẩn cấp
Nhà ngươi có tội tình gì mà phải phiêu bạt
Dù không có tài nhưng cũng là người
Con trai con gái chớ trêu chọc
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Người ăn xin"