Người ấy

Tác giả:

Tôi ở giữa mọi người
Muốn làm nhân trong quả
Tôi cười nói huyên thiên
Cả tin và nhẹ dạ
Bỗng một người lặng lẽ quay đi
để lại tấm lưng lạnh lùng cương quyết
Tôi bỗng nhận ra khoảng trống của đời mình.
1982

Thảo luận cho bài: "Người ấy"