Người Câu Ở Sông Nào

Tác giả:

Tôi máng nỗi buồn nhẹ

Trên một sợi dây cung

Chữ nhẹ có dấu nặng

Nên sợi dây cung chùng

 

 

Tôi gánh nỗi buồn nặng

Trèo lên một đỉnh đồi

Lưng chừng nỗi buồn ngã

Lăn xuống đáy hồn tôi

 

 

Tôi quấn nỗi buồn cong

Vào vòng tròn cuộc sống

Chữ cong không có dấu

Nỗi buồn như nỗi không

 

 

Buồn tôi như dấu sắc

Ngắt câu rất mơ hồ

Đặt vào không đúng chỗ

Nên nỗi buồn làm thơ

 

 

Buồn tôi như chữ tình

Ai viết trên lưng gió

Dấu huyền sẽ bay đi

Căn lều tôi cửa ngỏ

 

 

Có người níu áo hỏi

Dấu nỗi buồn ở đâu?

Dấu hỏi như dấu móc

Buộc đầu sợi dây câu

 

 

Tôi là con cá nhỏ

Người câu ở sông nào?

 

 

(3/99)

 

Thảo luận cho bài: "Người Câu Ở Sông Nào"