Người làm mùa

Tác giả:

Những gié vàng lại tụ hội vàng tươi
Mùa hoàn hảo. Thiên nhiên bầy kiệt tác
Sao với ta vẫn chỉ vài nét phác
Tẩy xoá hoài người vẽ mãi chưa xong?
12-2005

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Người làm mùa"