Người nữ tử tù đan áo

Tác giả:

Đợi bản án tử hình. Chị đem áo ra đan
Áo đan xong. Bản án chửa thi hành
Chị lại tháo áo ra đan lại
Nào biết đêm nay lệnh bắn bất thình lình!

Tác phẩm viết giữa ngày xử án và ngày hoãn án
Anh phải viết sao cho khi ra đi thì chiếc áo đã thành
1988
Rút trong tập nháp Nhặt

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Người nữ tử tù đan áo"