Người thợ chạm

Tác giả:

Đâu vương triều? Đâu là Mạc, đâu là Lê?
Còn lại đây người tấm trần trên thớ gỗ
Nét dao chạm quên mất mặt rồng vua chúa
Chỉ để lại hoa người và một lá sen che
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Người thợ chạm"