Nguyễn Bính

Tác giả:

Có con bướm trắng thường sang bên này

Vay thương chút vốn mở hàng
Bến đò bán lẻ bướm vàng sông xanh

Thảo luận cho bài: "Nguyễn Bính"