Nguyện Cầu

Tác giả:

 Võ Tá Hân

Con ơi thuyền như chừng chìm mất
Mưa bay mù trời sóng ào ạt
Mây đen dằng dặt kín mười phương
Mẹ cầu Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con đồng chấp tay nguyện cầu

Phiêu phiêu giạt con thuyền lạc lái
Xa thăm thẳm bờ bến sầu thương
Biết chốn nào bờ giác ngàn hương
Mẹ cầu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con đồng chấp tay nguyện cầu

Thương con mẹ trong cảnh khổ đau
Mong con ngủ trọn giấc mẹ vui
Trong hương trầm dưới ánh từ bi
Mẹ cầu Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Chúng con đồng chấp tay nguyện cầu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Chúng con đồng chấp tay nguyện cầu

Thảo luận cho bài: "Nguyện Cầu"