Nguyên đào

Tác giả:

Lòng nới cũ vôi vội tình ve mới
Lời bảo lưu hoa đọi đỏ nguyên đào.

Thảo luận cho bài: "Nguyên đào"