Nguyễn Du

Tác giả:

Nhớ liễu hồ

tới nhờ em xõa tóc
Em vắng nhà
bồ kết chửa đi xa
Cầu nước chảy
bóng chiều xuân tha thiết
Xanh Thanh minh em thổi liễu vô hình

Thảo luận cho bài: "Nguyễn Du"