Nguyễn Văn Siêu

Tác giả:

Nguyễn Văn Siêu 阮文超 (1798-1872) tên khác là Định 定, tự Tốn Ban 遜班, hiệu Phương Đình 方亭 và Thọ Xương cư sĩ 壽昌居士, thuỵ Chí Đạo 志道, người làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Đỗ phó bảng năm 1838 đời vua Minh Mệnh. Ông là người cùng thời với Cao Bá Quát, hai người nổi tiếng có tài văn thơ mà dân gian hay truyền tụng là “thần Siêu thánh Quát”. Nguyễn Văn Siêu làm quan đến chức án sát, có sang sứ Trung Hoa.

Nguyễn Văn Siêu sáng tác rất mạnh, các tác phẩm của ông khá đồ sộ. Về thơ ca, cơ bản ông có các tập thơ:
– Anh ngôn thi tập 英言詩集 (2 quyển, 141+162 bài) gồm các bài thơ sáng tác khi ông ở Thăng Long
– Lưu lãm tập 流覽集 (2 quyển, 177+128 bài) gồm các bài thơ sáng tác khi ông ở Huế
– Mạn hứng thi tập 漫興詩集 (187 bài) gồm các bài thơ sáng tác khi ông rời Huế về Thăng Long
– Vạn lý tập 萬里集 (185 bài, kèm bài tựa) gồm các bài thơ sáng tác khi ông đi sứ nhà Thanh năm 1849
Tổng cộng gồm 978 bài, được các học trò của ông khắc in và tập hợp trong bộ “Phương đình thi tập” 方亭詩集 với một số bản khác nhau.

Ngoải ra, Nguyễn Văn Siêu còn có các tác phẩm:
– Phương Đình văn tập 方亭文集 (5 quyển)
– Tuỳ bút lục 隨筆錄 (6 quyển)
– Phương Đình dư địa chí 方亭輿地誌
– Chư sử khảo thích 諸史考釋
– Chư sinh khảo ước 諸生考約
– Tứ thư bị giảng 四書備講

Thảo luận cho bài: "Nguyễn Văn Siêu"