Nhà dân ở chốn Đào Nguyên

Tác giả:

Vị kinh Tần hoả nhật,
Hà địa bất Đào Nguyên?
Thế lộ tài tao võng,
Tiên gia cộng kết thôn.
Đường tiền nhưng nguyệt đáo,
Động khẩu để vân đồn.
Tái phỏng tri vô lộ,
Thôi tà bất đáo môn.
Độ niên vong Tấn Nguỵ,
Khoản khách hữu kê đồn.
Tử lãng tha hương diễm,
Hồng trần cách lộ huyên.
Y quan toàn vị cải,
Thư quyển định do tồn.
Nhất uỷ hoa khai lạc,
Thành hề tổng bất ngôn.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhà dân ở chốn Đào Nguyên"