Nhạc rốc

Tác giả:

Đường cao niên rẽ quên sàn vũ hội
Bộ gõ đồng lên Rốc lỗi hẹn già.

Thảo luận cho bài: "Nhạc rốc"