Nhân Dạng

Tác giả:

Tôi còn yêu cho biển còn xanh

Mây còn bay cho chim chấp cánh
Ngựa què rồi em cởi lưng anh
Tôi cứ yêu, khốn nạn, cứ cười
Chim cứ bay cho mây gãy cánh
Em chết rồi ai ám sát tôi

Thảo luận cho bài: "Nhân Dạng"