Nhân gặp người bắc tới hỏi chuyện cố hương

Tác giả:

Mạch mạch tương khan thức lệ ngân,
Nôm nôm bất yếm thoại hương thôn.
Lão thân kiện tại liên nhi cách,
Trĩ tử hoan lai hỉ phụ tồn.
Cựu thảo tự trần đồi phế lộc,
Tiểu mai vô lại khoá tu viên.
Trường đình bất cố vân thiên viễn,
Xuân tận thuỳ chiêu vị tử hồn.

Dịch nghĩa

Lúng túng nhìn nhau, lau ngấn lệ,
Rì rầm không chán chuyện làng xóm.
Cha mẹ già còn sống khỏe, thương con xa cách,
Lũ trẻ vui mừng cha còn sống.
Bản thảo cũ bám bụi chất đống trong bồ rách,
Cây mai nhỏ không nhờ (được ai) để cưỡi tường dài.
Nơi trường đình ngoảnh nhìn phía Bắc, trời mây xa xôi,
Xuân hết, (có) ai gọi hồn người chưa chết (không nhỉ!).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhân gặp người bắc tới hỏi chuyện cố hương"