Nhận họ

Tác giả:

Phố nguyện má nguyên đào hoa ngỏ
Tình khai sinh thơ nhận họ Từ

Thảo luận cho bài: "Nhận họ"