Nhàn ngâm bài 1

Tác giả:

Như mình thong thả có ai đâu,
Thong thả càng thêm tức nỗi đau.
Hồn Thục kêu hoài khan giọng cuốc,
Cung cầm, đàn mãi lãng tai trâu.
Khúc cầu duyên cũ hoa rơi lụy,
Kể chuyện đời nay, đá lắc đầu.
Muốn kéo nường trăng xuôi cạnh gối,
Nường trăng gai tởm đạn phương Âu.
(1933)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008

Thảo luận cho bài: "Nhàn ngâm bài 1"