Nhận thư bạn cũ ở Hà thành kể chuyện nhà và hỏi trước tác mới

Tác giả:

Vấn tấn Chương Sơn cựu ẩn thôn,
Cao đường vô dạng lưỡng nhi tồn.
Lục niên sinh tử phù trầm địa,
Nhất chỉ giao du cảm khái ngôn.
Kim cổ sự đa tu thức định,
Văn chương đạo tiểu lại cùng tôn.
Diệc tri hệ vật phi trường sách,
Đầu bạch quy lai dã bế môn.

Dịch nghĩa

Hỏi thăm Chương Sơn là nơi ở cũ
Bác mẹ bình yên, hai trẻ vẫn thường
Qua sáu năm ở nơi sống chết chìm nổi
Một mảnh giấy ghi lời cảm khái bạn bè
Việc kim cổ có nhiều, cần phải nhận định vững chắc
Văn chương là đạo nhỏ, nhưng cũng nhờ lúc cùng mà nâng cao
Vẫn biết rằng buộc mình vào việc đời không phải là kế lâu dài
Vậy khi đầu bạc cũng sẽ trở về đấy đóng cửa lại

 

 

Vấn tấn

Hỏi thăm. Chữ “Vấn tấn” trong câu này là nói hỏi thăm người đưa thư từ Hà thành đến.

Bài khác có cùng chú thích:

  • Đề Trấn Quốc tự (Khuyết danh Việt Nam)
  • Đào hoa nguyên ký (Đào Tiềm)

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhận thư bạn cũ ở Hà thành kể chuyện nhà và hỏi trước tác mới"