Nhân tình thế thái bài 06 (Điền viên thú)

Tác giả:

Trải nỗi nguy nan đã mấy phen,
Thân nhàn phúc lại được về nhàn.
Niềm xưa trung ái thề không phụ,
Cảnh cũ điền viên thú đã quen.
Ba quyển đồ thư thu nặng túi,
Một thuyền phong nguyệt chở đầy then,
Trời cũng biết nơi lành với dữ,
Hoạ phúc không dong cái tóc chen.
Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhân tình thế thái bài 06 (Điền viên thú)"