Nhân tình thế thái bài 07 (Nhẹ đường danh lợi)

Tác giả:

Ðược thua thấy đã ít nhiều phen,
Ðể rẻ công danh đổi lấy nhàn.
Am Bạch Vân rồi nhàn hứng,
Dặm hồng trần vắng ngại chen.
Ngày chầy họp mặt, hoa là khách,
Ðêm vắng hay lòng, nguyệt ấy đèn.
Chớ chớ thờ ơ nhìn mới biết,
Ðỏ thì son đỏ mực thì đen.

Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhân tình thế thái bài 07 (Nhẹ đường danh lợi)"