Nhân tình thế thái bài 08

Tác giả:

Học ít thì thêm lại bất tài
Già mà luống phụ chí con trai
Quân thân thề hết lòng thờ một
Xuất xử cầu chưa đạo được hai
Mầm phúc vun trồng đừng ngại nẩy
Cửa no ngỏ kẻo phải then cài
Yêu đòi phận dầu tự tại
Lành dữ khen chê cũng mặc ai
Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhân tình thế thái bài 08"