Nhân tình thế thái bài 10 (Tự thuật)

Tác giả:

Tuổi già đã ngoại tám mươi già
Thấm thoát xem bằng bóng ngựa qua
Mai bạc lạnh quen nhiều tháng tuyết
Cúc vàng thêm đổi mấy phen hoa
Dẩu có phận là ơn chúa
Ðược làm người bởi đức cha
Am quán ngày nhàn rồi mọi việc
Dầu ta tự tại mặc dầu ta
Nguồn:
1. Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, Nxb Sống Mới 1974
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhân tình thế thái bài 10 (Tự thuật)"