Nhân tình thế thái bài 12

Tác giả:

Cầu may cuốc nguyệt gánh yên hà
Nào của nào chăng phải của ta
Đêm đợi trăng lồng bóng trúc
Ngày chờ gió thổi tin hoa
Thấy cơ doanh mãn cho hay chửa
Phải đạo trung thường chớ có qua
Dẫu lấy thánh kinh noi thửa học
Ví chưng xuất xử đạo thờ cha

Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Nhân tình thế thái bài 12"