Nhân tình thế thái bài 17 (Khuyên đời)

Tác giả:

Chớ chê người ngắn, cậy ta dài,
Hơn kém dù ai cũng mặc ai.
Mùi nọ có bùi, không có ngọt,
Màu kia chày thấm, lại chày phai.
Đã hay định phận, đành yên phận,
Dẫu có tài hay, chớ cậy tài.
Quân tử ngẫm xem cơ xuất xử,
Ắt là khôn hết cả hoà hai.

 

Chớ

Có bản chép “Mảng”.

Bài khác có cùng chú thích:

  • Cái quạt (Lê Thánh Tông)
  • Hồi 08 (Nguyễn Du)

Nguồn:
1. Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, NXB Sống Mới, 1974
2. Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951

Thảo luận cho bài: "Nhân tình thế thái bài 17 (Khuyên đời)"