Nhân tình thế thái bài 21 (Hoà vi quý)

Tác giả:

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Đây cậy đây khôn đây chẳng chịu
Đấy rằng đấy phải đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua với bạng
Lươn kia đâu dễ kém chi cò
Chữ rằng: “Nhân dĩ hoà vi quý
Vô sự thì hơn kẻo phải lo

Nguồn: Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, Nxb Sống Mới 1974

Thảo luận cho bài: "Nhân tình thế thái bài 21 (Hoà vi quý)"