Nhân tình thế thái bài 39 (Của nặng hơn người)

Tác giả:

Ðời này nhân nghĩa tựa vàng mười
Có của thì hơn hết mọi lời
Trước đến tay không nào thiết hỏi
Sau vào gánh nặng lại vui cười
Anh anh chú chú mừng hơ hải
Rượu rượu chè chè thết tả tơi
Người của lấy cân ta sẽ nhắc
Mới hay rằng của nặng hơn người

Nguồn: Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, Nxb Sống Mới 1974

Thảo luận cho bài: "Nhân tình thế thái bài 39 (Của nặng hơn người)"