Nhân tình thế thái bài 48 (Thú thanh nhàn)

Tác giả:

Giầu mặc phận khó đâu bì
Đọ thanh nhàn khá nhất nhì
Vếu váo câu thơ cũ rích
Khề khà chén rượu hăng xì
Trăng thanh gió mát là tương thức
Nước biếc non xanh ấy cố tri
Sự thế đôi co dầu sự thế
Dữ không thây thẩy chẳng hề chi

Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

 

Thảo luận cho bài: "Nhân tình thế thái bài 48 (Thú thanh nhàn)"