Nhắn về thiên cổ

Tác giả:

Nậm sứ, bẻ sành, cũng đến say
Lưng ong nào chẳng khít vòng tay!
Tuềnh toàng son phấn, bừa chai cốc,
Ai chọn mà quen với Đổi Thay!
Vạn thuở tiền thân lòng vốn khép,
Hoa đừng rụng nữa, bướm đừng bay.
Hát ngao nhắn vọng về thiên cổ;
Tình vẫn nguyên hương, rượu vẫn đầy.

Thảo luận cho bài: "Nhắn về thiên cổ"