Nhang Lòng Thắp Dâng Mẹ

Tác giả:

Như là trời cao như nước trên nguồn trắng xóa

Mẹ mang sức sống hát ru cho con thành người
Lưng còng gánh cơ hàn
thuộc trọn lời ca dao
nhưng mẹ đọc không trôi xuôi hai chữ i tờ

Đêm mẹ nằm co con nhớ thân cò ốm yếu
Mùa rét gió rét bước chân sình bùn
Bên đèn gió gió mưa mưa
mẹ nhai trầu thay thuốc
cho lòng đời con no thêm ray rứt từng cơn

Sóng gió đội phủ lên người
Mẹ gian truân nhiều lo toan
không ngại lệ tuôn mắt gầy
ngước mặt về phía con người
Mẹ khuyên ra đời mai sau
con làm người cho phải người

Nhang lòng đời con xin thắp dâng mẹ kính nhớ
Giờ lớn mới biết khó khăn khi con làm người
đi gần hết cả đời
lời ru mẹ chưa vơi
con nguyện làm con thuơng yêu mãi mãi mẹ ơi

Thảo luận cho bài: "Nhang Lòng Thắp Dâng Mẹ"