Nháp

Tác giả:

Nếu không nháp trên giấy
thì tôi nháp trong đầu
nếu không đau trên giấy
thì lòng tôi đau lâu
Bao nhiêu nỗi hồi hộp
nháp lên khoảng im lìm
bao nhiêu điều đau đớn
máu nháp hoài lên tim…

Thảo luận cho bài: "Nháp"