Nhất danh

Tác giả:

Hải điểm đệ nhất danh bất trắc
Mi may đừng nhắc Vịnh Lông mày

Thảo luận cho bài: "Nhất danh"