Nhật kí nửa nằm nửa ngồi: viết

Tác giả:

Cái gậy anh cho ai rồi
Từ hồi phố mình thành phố chợ
Không còn nghe chim Văn Miếu hót em ơi
Mà sao vẫn chát tai từ ngày xa đạn bom từng hồi nổ
Em vào nhà thắp cho Nông một nén nhang đi em
Chừ giúp anh ra ngoài đó
Anh liếc chút trời xanh
Mai mốt anh lành giúp anh cùng qua Văn Miếu
Với hoa, với lá, chi chành.

Thảo luận cho bài: "Nhật kí nửa nằm nửa ngồi: viết"