Nhật thực

Tác giả:

Em nhật thực láng giềng xuân tối ngõ
Nỡ hẹp hồng quen một lúm đèn.

Thảo luận cho bài: "Nhật thực"