Nhất vợ, nhì giời

Tác giả:

Nghĩ truyện trần gian cũng nực cười!
Giời nào hơn vợ, vợ hơn giời?
Khôn đến mẹ mày là có một,
Khéo như con tạo cũng thời hai.
Giời dẫu yêu vì, nhưng có phận,
Vợ mà vụng dại, đếch ăn ai.
Cớ sao vợ lại hơn giời nhỉ?
Vợ chỉ hơn giời có cái trai!
Nguồn: Thơ Nguyễn Khuyến, tr. 8, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Nhất vợ, nhì giời"