Nhị tình

Tác giả:

Sao anh ăn ở với em nhị tình
(Bài hát cổ)

Anh vào chờ
Như mãn hạn chờ
Em tới
Ôm em giờ
chưa giải đợi em xưa
Em thật
gối chen kề em mộng
Lòng một
giằng chia
nỗi nhị tình
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Nhị tình"