Nhiều

Tác giả:

Thuyền trăng ai chở sang Đoài
Đêm khuya mở rộng then cài cửa ra
Trăng vào, bóng nữa là ba
Với em ở trái tim ta là nhiều
Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, Nxb Văn học, 1986

Thảo luận cho bài: "Nhiều"